Приложение5 към чл.38

 

От Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Параметър

Измерване

Стойност

Стандартизационен

 

документ

 

 

 

 

 

 

Време, за което са изпълнени най-

24 часа

 

 

 

бързите 95% и 99% от заявките

 

 

 

 

 

 

Време за първоначално

 

 

 

 

Процент на заявки, изпълнени до

 

ETSI EG 202 057-1

 

свързване към мрежата

датата, договорена с клиента, а когато

 

 

100.00%

 

 

 

процентът е под 80% - среден брой на

 

 

 

дните закъснениеслед договорената

 

 

 

 

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент на жалбите

Съотношение на сметките, за

 

 

 

коректността на които са подадени

 

 

 

относно коректност на

0.00%

ETSI EG 202 057-1

 

жалби, спрямо общия брой издадени

 

сметките

 

 

 

сметки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимална постигната скорост за

100 000 Кbit/s

 

 

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигната скорост на

Минимална постигната скорост за

15 000 Кbit/s

ETSI EG 202 057-4

 

предаване на данни

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна стойност и стандартно

40 000 Кbit/s

 

 

 

отклонение на скоростта на

 

 

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефициент на

Процент на неуспешните опити за

 

 

 

неуспешните опити за

0.01%

ETSI EG 202 057-4

 

предаване на данни

 

предаване на данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна стойност на закъснението при

3 ms

 

 

 

предаване на данни

 

 

Закъснение при предаване

 

 

 

 

 

ETSI EG 202 057-4

 

на данни (еднопосочно)

Стандартно отклонение на

 

 

 

 

 

 

0 ms

 

 

 

закъснението