Новини

21.12.2015 - 17:35:40
Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Ви уведомяваме за променено рабо ...
...>

10.04.2015 - 15:52:44
Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за променен ...
...>

27.01.2015 - 11:03:10
На 26.01.2014 от 15:00 до 18:00 поради технически проблем имаше частични прекъсвания на ин ...
...>

18.12.2014 - 14:51:31

Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за ...

...>

07.09.2012 - 09:39:49

Променено работно време, съобразено с предстоящите празници.

Централен офис : на ...

...>

03.05.2012 - 18:54:42

Извиняваме се на абонатите, които се опитват да се свържат с обявения от нас стационаре ...

...>

25.04.2012 - 15:21:53

БургасНет има удоволствието да Ви представи своите нови тарифни планове с по - високи ...

...>

12.04.2012 - 12:31:27

По случай Великденските празници офисите на БургасНет ще работят със следното работно в ...

...>

13.03.2012 - 13:42:02
Поради подмяна и въвеждане в експлоатация на нов клас оборудване от 10.03.2012г. до 13.03. ...
...>

19.04.2011 - 15:32:29

Променено работно време, съобразено с предстоящия празник Велик Ден.

Централен оф ...

...>

19.02.2011 - 11:33:40
от 18.02.2011г Бургаснет вече разполага с 10Gb свързаност между Бургас и София.

31.12.2010 - 15:12:56

БургасНет Ви пожелава весело изкарване на новата година!

Нека магията на святата ...

...>

22.10.2010 - 15:58:48

Списък с тествани WiFi рутери в мрежата на БургасНет ТУК ! ...

...>

19.05.2010 - 16:01:57

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

19.05.2010 - 14:46:23
БургасНет, ви уведомява че от 01.05.2010 премахва инсталационна такса, такса включване и т ...
...>

12.11.2009 - 20:52:46

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 14 ...

...>

08.05.2009 - 17:45:34

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 12 ...

...>

30.04.2009 - 09:20:28

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

27.02.2009 - 16:17:00
Нова каса в Изгрев! Касата се намира на адрес: жк. Изгрев, бл.126, и ще работи със след ...
...>

Начало

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
“БУРГАСНЕТ” ООД
регистрирано по фирмено дело No 498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 220-05921/02.03.2006 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLАN от подвижна радиослужба на територията на гр. Бургас, област Бургас
 
РАЗДЕЛ I
 
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на гр. Бургас, област Бургас между “Бургаснет” ООД , регистрирано по фирмено дело No 498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, БУЛСТАТ 102912514, даначен номер 4020015093 регистрирано като далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 220-05921/02.03.2006 г. за осъществяване на
далекосъобщения чрез обществени мрежи RLАN от подвижна радиослужба на територията на гр. Бургас, област Бургас, наричан по-долу "ОПЕРАТОР" и неговите АБОНАТИ, наричани по-долу "КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ".

2. RLAN мрежи, наричани по-долу МРЕЖАТА, са местни радиомрежи за пренос на данни, които използват радиочестотна лента, определена съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, Решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) № 717 от 12.02.2004 г. за определяне на радиочестотния спектър за общо ползване, изменено и допълнено с Решение № 255 от 10.02.2005 г.; и Обща лицензия № 220 на КРС от 01.10.2004 г.

3. Общите условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ и са неразделна част от индивидуалния договор, подписан между ОПЕРАТОРА и КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ.

4. ОПЕРАТОРЪТ има право да изгражда и/или използва МРЕЖИ, съгласно изискванията, посочени в Обща Лицензия № 220 и Закона за далекосъобщенията, и да предоставя чрез тях услуги в определен териториален обхват.

5. КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ на услугите може да бъде всяко физическо лице, както и едноличен търговец и юридическо лице, което разполага с крайно устройство, необходимо за използване на услугите посредством МРЕЖАТА.

6. КРАЙНО УСТРОЙСТВО е радиосъоръжение за достъп с оценено съответствие, което е пуснато на пазара, съгласно действащото законодателство, и с което трябва да разполага КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , за да използва предоставяните чрез МРЕЖАТА услуги.

6.1. Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове означава, че радиосъоръжението е с оценено съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (публ. ДВ, бр. 79, 2002 г., в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя/вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие „Со” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или
съпровождащите крайното устройство документи- тип устройство, модел, производител/вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.

 7. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ е територията, на която ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява далекосъобщения чрез МРЕЖАТА. ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява далекосъобщения чрез МРЕЖАТА на територията на съответните населени места, за които е регистриран в съответствие с действащата нормативна уредба.

 
РАЗДЕЛ II
 
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА
 
(Забележка: В този раздел се включват само онези услуги, които операторът има
готовност да предоставя към момента на изготвяне на Общите условия)

8. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА следните услуги:

8.1. Пренос на данни

8.2. Предоставяне на достъп до интернет

9. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства по пазарни цени, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРЪТ гарантира осигуряване на 6 –месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.

9.1. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да ползват крайни устройства, закупени от други фирми или физически лица.

9.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ чрез допълнителен договор за наем.

10. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с инвалидност I и II група и на лица със специални социални нужди при преференциални условия- с 20 % отстъпка от стандартните цени на услугите.

11. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, в срок до 24 часа от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 29 от настоящите Общи условия.

 
РАЗДЕЛ III
 
Индивидуален договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на
услуги на КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (индивидуален договор )

12. Договорът между ОПЕРАТОРА и КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ се сключва в писмена форма и се счита за сключен от датата на подписването му.

12.1. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез подписването на индивидуалния договор.

12.2. Общите условия имат задължителен характер спрямо КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ от момента на приемането им.

13. В индивидуалния договор се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , услугите , които ще се ползват от КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , адрес за кореспонденция, преференциалните условия за лица с I и II група инвалидност и лица със специални социални нужди (в случай че има такива), документите, които такива лица следва да представят на ОПЕРАТОРА и други.

14. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

14.1. Изменение на клаузите на индивидуалните договори може да поиска всяка от страните в срока на действието му.

14.2. Изменение на индивидуалния договор може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

14.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

 
РАЗДЕЛ IV
 
Права на ОПЕРАТОРА

15. ОПЕРАТОРЪТ има право:

15.1. да предоставя на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ далекосъобщителните услуги по Раздел II от тези Общи условия;

15.2. да получава от КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ си съответните суми за предоставяните от него услуги;

15.3. да дава писмено указания и инструкции на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ за правилно използване на услугите;

15.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ срещу заплащане, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези крайни устройства, съгласно т. 9 от тези Общи условия;

15.5. да прекъсва временно предоставянето на услугите на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА, като информира за това КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ най-малко 7 дни предварително;

15.6. да изключи временно КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ от МРЕЖАТА при техническа повреда;

15.7. да прекрати незабавно и без предизвестие достъпа до МРЕЖАТА, респективно ползването на УСЛУГАТА, в случай че:

15.7.1. констатира неправомерно използване на МРЕЖАТА за постигане на забранени от закона цели;

15.7.2. е налице нарушение на настоящите Общи условия от страна на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ.

15.8. да получава предвидените в тези Общи условия обезщетения.

 
РАЗДЕЛ V
 
Задължения на ОПЕРАТОРА

16. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

16.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

16.1.1. защитата на околната среда и живота и здравето на хората, както при нормални условия на работа, така и при неизправност;

16.1.2. качеството на услугите;

16.2. да прави измервания на скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на качеството на услугите в реално време както от негова страна, така и от страна на крайния потребител. Измерванията не трябва да пречат на нормалната работа на мрежата.

17. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 16 ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

17.1. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за бедствие или други извънредни обстоятелства и сигнали, които могат да се оприличат на такива.

17.2. да не използва ретранслатори и да предоставя на КРС списък с адресите и местоположението на стационарните радиосъоръжения в мрежата преди пускането им в действие.

17.3. да използва радиосъоръжения с техническите характеристики, определени в чл. 12, т. 6 от Обща лицензия № 220/01.10.2004 г. в Приложението към Обща лицензия № 220 на КРС от
01.10.2004 г.

17.4. да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.

17.5. да използва само радиосъоръжения с оценено съответствие, които са пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове.

17.6. да използва радиосъоръженията само по предназначението и начина, определени от производителя.

17.7. да използва само технически изправни радиосъоръжения.

17.8. да използва само предназначената за дейността радиочестотна лента.

17.9. да не причинява смущения на радиосъоръженията от други радиослужби, работещи на първична основа.

17.10. при възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, да направи за своя сметка съответните, предписани от КРС, промени в местоположението и параметрите на стационарните станции.

18. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:

18.1. да предоставя на оповестен телефон информация за условията и реда за ползване на предоставяните услуги.

18.2. да спазва срока на активиране на услугите на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , съгласно т. 11 от Общите условия.

18.3. да предоставя услуги на всички потребители при условията на равнопоставеност, като не създава предимства за отделни КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга.

18.4. предварително писмено да уведомява КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ при искане на достъп до техни помещения.

18.5. да пази цялата информация, отнасяща се до данните, необходими за разплащанията на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 12 месеца.

18.6. да информира КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната.

18.7. да уведомява КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ си за прекъсване и влошено качество на предоставяната УСЛУГА при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на УСЛУГАТА в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване.

18.8. да отстранява повредите във възможно най-кратък срок, не повече от 2 (два) дни след възникването им.

18.9. да оповести адрес на електронна поща, телефон и/или пощенски адрес, на който да приема уведомления от КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.

18.10. да разглежда и взема становище в писмен вид по молби, жалби и предложения от КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ в едномесечен срок от датата на получаването им.

18.11. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

18.12. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи.

18.13. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно Глава XIV от Закона за далекосъобщенията и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 
РАЗДЕЛ VI
 
Отговорност на ОПЕРАТОРА

19. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за предоставяне на УСЛУГАТА чрез МРЕЖАТА, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до МРЕЖАТА. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за правилното функциониране на приложенията, които КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ използва.

20. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

20.1. качеството на УСЛУГАТА, освен ако причината не е в МРЕЖАТА.

20.2. прекъсване на връзката с МРЕЖАТА в случаите на напускане на териториалния обхват.

21. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

21.1. начина, по който КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ползва МРЕЖАТА и за всички последствия от това, като например:

21.1.1. неспособността на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ да установи връзка с МРЕЖАТА, освен ако причината е в отговорностите на ОПЕРАТОРА;

21.1.2. прекратяване на връзката с МРЕЖАТА, в случаите, в които КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ се намира извън териториалния обхват.

21.2. сигурността на предаваната чрез използването на УСЛУГАТА информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на УСЛУГАТА, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като "cracking" или "hacking").

21.3. случаите на разкриването на паролата и на други лични данни на оправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи.

21.4. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработваната чрез МРЕЖАТА информация.

21.5. за случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , като например получаване на неразрешен достъп, пренос или  разпространяване и/или заразяване с компютърни вируси.

21.6. При забава за активирането на услугите в срока по т. 11 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 2 % от еднократните суми за активиране на услугите. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от  стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

21.7. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми Потребителите съгласно т. 18.7 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 2 % от месечната абонаментна цена. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната  абонаментна цена за следващия месец.

21.8. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по Раздел VI от тези Общи условия се възстановяват на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ заедно със законната лихва.

21.9. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на Оператора на договорните задължения и задълженията му по тези Общи условия, като отговорността му е съизмерима на причинените щети.

21.10. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причини, независещи от страната, за периода докато трае съответното обстоятелство или  причина:

21.10.1. Страна по договора, която е под въздействието на кризи от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причини, независещи от страната, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията, наложени от тях.

21.10.2. Ако кризите от невоенен характер, режим „военно положение”, режим „положение на война” или друго извънредно положение или причините, независещи от страната, продължат повече от 14 дни и една от страните загуби интерес от продължаване действието на договора, тя може да поиска прекратяване на договора. В този случай договорът се прекратява незабавно от момента на  получаване на искането за прекратяване от другата страна без последствия за страните.

21.10.3. В случай на спор, кризите от невоенен характер, режим „военно положение”, режим
„положение на война” или друго извънредно положение или причините, независещи от страната се доказват пред ответната страна със сертификат за форс-мажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата или друг официален документ.

 
РАЗДЕЛ VII
 
Права на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

22. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ имат следните права:

22.1. да използват УСЛУГАТА по раздел II, съгласно тези Общи условия и Обща лицензия № 220 на КРС от 01.10.2004 г.

22.2. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 18.9 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на УСЛУГАТА.

22.3. да изисква информация съгласно т. 18.1 от тези Общи условия относно използването на УСЛУГАТА, предоставяна от ОПЕРАТОРА.

22.4. да подават до ОПЕРАТОРА и до Комисията за регулиране на съобщенията молби, жалби и предложения и да получават отговори в писмен вид в срока по т. 18.10 от тези Общи условия.

22.5. да прекратяват ползването на УСЛУГАТА по свое желание, чрез подаване на 30 -дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА.

22.6. писмено да изисква от ОПЕРАТОРА да извършва измервания и да предоставя информация за скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на качеството, посочени в договора.

22.7. В случай, че невъзможността за използване или прекъсването на УСЛУГАТА се дължи на причини, за които ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност, КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ може да претендира за обезщетение, след като уведоми ОПЕРАТОРА на телефон 056/836399 или на емайл адрес support@burgasnet.com.

22.8. КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ може да претендира за обезщетение в случай на прекъсване на УСЛУГАТА за период по-дълъг от 18 часа по причини, за които ОПЕРАТОРА носи отговорност. В този случай, ОПЕРАТОРЪТ дължи парично обезщетение, определено пропорционално на неизползваното време, съобразно избраната времева опция.

22.9. В случай на удовлетворяване на жалба за надвзета сума по реда на т. 18.10 от настоящите Общи условия, оспорваната сума се връща на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ заедно със законната лихва.

 
РАЗДЕЛ VIII
 
Задължения на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

23. КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен :

23.1. да се запознаят с настоящите Общи условия преди ползването на УСЛУГАТА.

23.2. да спазват тези Общи условия.

23.3. да разполагат с КРАЙНО УСТРОЙСТВО , на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБАТА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни  далекосъобщителни устройства.

23.4. да ползват УСЛУГАТА само за постигане на незабранени от законите в Република България и международните актове цели и намерения, в съответствие с конституционно регламентираното право на всеки гражданин или юридическо лице да търси, получава и разпространява информация. Това изключва, без изброяването да е изчерпателно, разпространение на нелицензиран софтуер;  осъществяване на забранен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството;  разпространяване на авторски материали, без съгласието на техния автор; накърняване правото и доброто име на другиго; призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред; застрашаване на националната сигурност; предоставяне в публичното Интернет пространство на материали и съобщения, представляващи търговска тайна, както и призоваващи към извършване на престъпления, разпалване на вражда или към насилие на личността.

23.5. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно използване на УСЛУГАТА.

23.6. да не разпространяват в нарушение на българското законодателство информация и лични данни относно трети лица.

23.7. да не предприемат действия, насочени към неправомерно възпрепятстване на достъпа до МРЕЖАТА на други КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ или ползването на УСЛУГАТА от другите КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ (действия познати като "denial of service attacks").

23.8. да не прехвърлят на друг КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ правото на ползване на УСЛУГАТА.

23.9. да не извършват действия, които да влошават качеството на УСЛУГАТА, предоставяна от ОПЕРАТОРА.

23.10. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в Раздел Х от тези Общи условия.

23.11. да заплащат дължимите суми, независимо от подадени уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на УСЛУГАТА.

23.12. при всяко прекратяване на ползването на УСЛУГАТА да прекъсват връзката с МРЕЖАТА.

23.13. в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до помещенията си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА.

23.14. да уведомяват в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 47.2 от тези Общи условия.

23.15. Потребителите са длъжни при използване на услугата да не предават съобщения, съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда. КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при ползване на услугата да не предават лъжливи съобщения за настъпили аварии, природни бедствия, терористични актове, нужда от медицинска помощ и други.

23.16. КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при използване на предоставяната от Оператора услуга да не нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права и законни интереси на трети лица.

 
РАЗДЕЛ IX
 
Отговорност на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

24. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ носят отговорност за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по настоящите Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.

25. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 23.4, 23.6, т. 23.7 и т. 23.9 незабавно, след констатиране на нарушението.

26. В случаите на неплащане на дължимите суми и в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т. 23.13 ОПЕРАТОРА спира предоставянето на услуги с 4 -дневно предизвестие.

27. КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми,  съгласно Закона за задълженията и договорите.

 
РАЗДЕЛ X
 
Цени. Условия на заплащане на услугите

28. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ , УСЛУГАТА срещу заплащане по цени, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА.

29. ОПЕРАТОРЪТ събира от КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

29.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Сумата се заплаща в момента на сключване на индивидуалния договор с КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА и не се връща при прекратяването му;

29.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до 10 число на всеки текущ месец;

29.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора;

30. Цените за предоставените услуги се заплащат:

30.1. в офиса на ОПЕРАТОРА, находящ се на адрес: гр. Бургас, ул. Македония 55 партер.

30.2. по банков път в Булбанк АД ; клон Бургас;
по сметка №.BG70UNCR76301076958940; Банков код UNCRBGSF. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА.

31. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ (например: фактура, касова бележка) на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.

32. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.

33. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ на  Общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията, на която предоставя услугите си.

 
РАЗДЕЛ XI
 
Продължаване и прекратяване на договора за услуги

34. Договорът за услуги между КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:

34.1. ако никоя от страните не уведоми другата за прекратяването му с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие.

35. Договорът за услуги между КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

35.1. с изтичане срока , регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

35.2. едностранно от всяка от страните с отправяне на 30 -дневно предизвестие до другата страна;

35.3. едностранно, с 3 /три/ дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т.28 и т.29. 29.2 от тези Общи условия от страна на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , в срок до 5 дни след
падежа на плащането.

35.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията му по т. 23.4, т. 23.6, т. 23.7 и т. 23.9 от тези Общи условия;

35.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

35.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

35.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия.

35.8 “краен потребител” може да прекрати договора с 7 /седем/ дневно предизвестие на оповестените телефон : 056 83 63 99 или на адрес гр. Бургас , ул. „Македония ” 55 партер, при увеличаване от Оператора на цената на услугата , през който срок крайния потребител не дължи плащане на увеличената цена.

 
РАЗДЕЛ XII
 
Обезщетяване на КРАЙНИTE ПОТРЕБИТЕЛИ при неспазване от страна на Оператора
на договорените задължения

36. КРАЙНИTE ПОТРЕБИТЕЛИ реализират правото си на обезщетяване като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.

 
РАЗДЕЛ XIII
 
Решаване на спорове

37. Споровете между ОПЕРАТОРА и КРАЙНИTE ПОТРЕБИТЕЛИ се решават чрез непосредствени преговори между тях.

38. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 
РАЗДЕЛ XIV
 
Изменения и допълнения на Общите условия

39. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ , по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

40. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им, съгласно разпоредбата на чл. 19 от Обща лицензия № 220/01.10.2004 г. на КРС.

40.1. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ през целия период на действие на Лицензията като ги публикува на Интернет страницата си и предоставя достъп до тях на КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ преди започване ползването на УСЛУГАТА.

40.2. ОПЕРАТОРЪТ осигурява на крайните потребители и на други лица възможност да получат безплатно копие от общите условия във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите.

41. Тези Общи условия се прилагат и за заварените КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 10 -дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.

 
РАЗДЕЛ XV
 
Приложим закон

42. За всички въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 
РАЗДЕЛ XVI
 
Допълнителни условия

43. Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица, без изричното писмено изразено съгласие на другата страна

44. Страните по договора нямат право да разпространяват информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, касаещи договора между тях без предварителното изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да бъдат изнесени или в случаите предвидени в действащото българско законодателство.

45. Всички допълнения и приложения към договора следва да бъдат обективирани в писмена форма и са неразделна част от него.

46. При противоречие между отделните клаузи в различните документи, ще се приемат за валидни клаузите в следната последователност:

а/ Договорът между СТРАНИТЕ, уреждащ специалните условия по предоставянето на УСЛУГАТА;

б/ Настоящите Общи условия и Приложенията към тях.

47. В договора страните се идентифицират както следва:

47.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;

47.2. КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

48. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или
упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

48.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на чл. 72 от ЗЗД.

48.2. В случай, че КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция в срока, посочен в тези Общи условия, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.