Новини

21.12.2015 - 17:35:40
Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Ви уведомяваме за променено рабо ...
...>

10.04.2015 - 15:52:44
Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за променен ...
...>

27.01.2015 - 11:03:10
На 26.01.2014 от 15:00 до 18:00 поради технически проблем имаше частични прекъсвания на ин ...
...>

18.12.2014 - 14:51:31

Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за ...

...>

07.09.2012 - 09:39:49

Променено работно време, съобразено с предстоящите празници.

Централен офис : на ...

...>

03.05.2012 - 18:54:42

Извиняваме се на абонатите, които се опитват да се свържат с обявения от нас стационаре ...

...>

25.04.2012 - 15:21:53

БургасНет има удоволствието да Ви представи своите нови тарифни планове с по - високи ...

...>

12.04.2012 - 12:31:27

По случай Великденските празници офисите на БургасНет ще работят със следното работно в ...

...>

13.03.2012 - 13:42:02
Поради подмяна и въвеждане в експлоатация на нов клас оборудване от 10.03.2012г. до 13.03. ...
...>

19.04.2011 - 15:32:29

Променено работно време, съобразено с предстоящия празник Велик Ден.

Централен оф ...

...>

19.02.2011 - 11:33:40
от 18.02.2011г Бургаснет вече разполага с 10Gb свързаност между Бургас и София.

31.12.2010 - 15:12:56

БургасНет Ви пожелава весело изкарване на новата година!

Нека магията на святата ...

...>

22.10.2010 - 15:58:48

Списък с тествани WiFi рутери в мрежата на БургасНет ТУК ! ...

...>

19.05.2010 - 16:01:57

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

19.05.2010 - 14:46:23
БургасНет, ви уведомява че от 01.05.2010 премахва инсталационна такса, такса включване и т ...
...>

12.11.2009 - 20:52:46

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 14 ...

...>

08.05.2009 - 17:45:34

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 12 ...

...>

30.04.2009 - 09:20:28

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

27.02.2009 - 16:17:00
Нова каса в Изгрев! Касата се намира на адрес: жк. Изгрев, бл.126, и ще работи със след ...
...>

Начало

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
“БУРГАСНЕТ” ООД
 
регистрирано по фирмено дело No 498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, БУЛСТАТ 102912514, даначен номер 4020015093 регистрирано като ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНО ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 217 С НОМЕР 05654 от 26.05.2005 г.
 
І.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
 
1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на “Бургаснет” ООД , регистрирано по фирмено дело No 498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, Булстат 102912514, данъчен номер 4020015093 регистрирано като оператор на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни , без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на град Бургас по ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 217 с номер 05654 от 26.05.2005 г , наричан по-долу “Оператор”, и неговите клиенти наричани по-долу “крайни потребители”.
 
2. Обществена далекосъобщителна мрежа на “ОПЕРАТОРА” за предаване на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги е мрежа за осигуряване на TCP/IP базирани услуги, състоящи се в осигуряване на некомутируема връзка между световната мрежа ИНТЕРНЕТ и крайна точка на мрежата намираща се в помещение в сградата на „крайния потребител” , наричана за краткост: ”точка за достъп на краен потребител”, както и транспортиране на IP пакети с информация между външни и
вътрешни на “Бургаснет” ООД ресурси и точката за достъп на “краен потребител ” , която е устройство одобрено от „Оператора”, притежаващо MAC адрес и на което може да бъде присвоен IP адрес.
 
3. “Краен потребител ” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или юридическо лице , търговец или институция, осъществяваща дейност на територията на страната сключило индивидуален договор с “Бургаснет” ООД за осигуряване достъп до мрежата и предоставяните от Оператора далекосъобщителни услуги.
 
4. Индивидуален договор, сключен с един “краен потребител”, могат да се предоставят повече от едно право на достъп до мрежата.
 
5. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за “ОПЕРАТОРА” и “крайния потребител ” на мрежата. “Крайния потребител ” удостоверява това с подписа си под договора за услуги и приложенията към него. „Крайните потребители” на мрежата се считат уведомени за същите от датата на публикуването им.
 
I I . ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ .
 
6. „Индивидуалният договор” между "ОПЕРАТОРА" и “краен потребител ” се счита за сключен от датата на подписването му.
 
7. "ОПЕРАТОРА" сключва с лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от мрежата на “Бургаснет” ООД, писмен индивидуален договор за осигуряване достъп до мрежата и предоставяне на услуги. При сключване на индивидуален договор страните се идентифицират както следва:
 
7.1 ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;
 
7.2 Краен Потребител :
 
а) физическо лице - с име и номер на документ за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);
 
б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.
 
в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.
 
8. При сключване на индивидуален договор "ОПЕРАТОРА" може да изисква и/или други документи от насрещната страна , когато те са предназначени за предоставяне на далекосъобщителна услуга.
 
9. Чрез включването в мрежата "ОПЕРАТОРА" осигурява услугите , описани в настоящите Общи условия по индивидуалния договор.
 
10. “Крайния потребител ” няма право да прехвърля абонамента си , произтичащ от индивидуален договор за услуги на трети лица без изричното писмено съгласие на "ОПЕРАТОРА".
 
10.1 На името на един “краен потребител” могат да бъдат открити един или няколко абонамента през абонатната точка , като те могат да се уредят в един индивидуален договор или няколко отделни.
 
10.2 Лице което желае да стане “краен потребител” подава писмена заявка по образец.
 
10.3 В срок от 3 /три/ работни дни се проверява за техническа възможност, като “крайния потребител” се уведомява.
 
10.4 В случай на наличие на техническа възможност лицето се поканва за подписване на индивидуален договор и заплащане на такса за откриване на абонатната точка.
 
10.5 При откриване на абонатната точка на “крайния потребител”се спазват следните срокове.
 
10.5.1 В 15 /петнадесет / дневен срок от заплащането на таксата за откриване на точка , "ОПЕРАТОРА" изгражда същата, и активира предлаганите услуги.
 
10.6 “Крайния потребител” е длъжен да предостави достъп до сградата и помещението на служители на "ОПЕРАТОРА" , за изграждане на абонатната точка представляваща терминиран с RJ45 ,UTP cat 5e кабел , за да извършат свързването.
 
11. "ОПЕРАТОРА" има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от името и за сметка на "ОПЕРАТОРА" договори за услуги с лицата , желаещи да станат “крайни потребители”на мрежата , както и да събират плащания от “крайните потребители”по индивидуалните договори за услуги от името на "ОПЕРАТОРА". Правата и задълженията на упълномощените лица се определят в допълнителен договор с който се легитимират пред “крайния потребител” и лицата , желаещи да
станат “краен потребител”.
 
12. "ОПЕРАТОРА" има право да откаже сключването на индивидуален договор за услуги , или възстановяване на спрян достъп на “краен потребител” до мрежата, когато лицето, което е поискало това:
 
12.1 не представя изисканите от “"ОПЕРАТОРА" документи за сключване на индивидуалeн договор за услуги;
 
12.2 има просрочени задължения или други нарушения по същия индивидуален договор, сключен с "ОПЕРАТОРА";
 
12.3 е използвало или е допускало да бъдат използвани далекосъобщителни устройства или далекосъобщителни услуги за незаконни цели;
 
12.4 е получило или е направило опит да получи от "ОПЕРАТОРА" далекосъобщителни услуги или устройства чрез незаконни средства;
 
13. "ОПЕРАТОРА" може с допълнително писмено споразумение с “крайния потребител” да постигне съгласие за различни условия за предоставяне на телекомуникационни услуги, които не противоречат на настоящите общи условия , освен тези, свързани с цени на услугите и срокове на плащане.
 
14. Изменение на индивидуалните договори се допуска при следните обстоятелства:
 
14.1. изменение на клаузите на индивидуалните договори може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
 
14.2. изменение на индивидуалните договори може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган , действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
 
14.3. страните могат да правят изменения и допълнения на индивидуалните договори само с допълнителни писмени споразумения , които не противоречат на настоящите Общи условия.
 
II I . УСЛУГИ , ОСИГУРЯВАНИ ОТ " ОПЕРАТОРА " .
 
15. Услуги , предоставяни на “краен потребител”:
 
15.1 "ОПЕРАТОРА" предоставя чрез МРЕЖАТА:
- Пренос на данни без използване на ограничен ресурс;
- WEB хостинг;
- Достъп до Интернет по комутируем път;
- Виртуални частни мрежи (VPN) тип точка – точка;
- По взаимна договореност между оператора и крайния потребител, предоставя мрежово оборудване за гарантиране нормалната работа на мрежата за срок не по- дълъг от 90 /деветдесет/ дни;
 
15.2 Обхватът на услугите може да се разширява, като "ОПЕРАТОРА" своевременно ще уведомява “крайните потребители” за това.
 
15.3 Протоколите, по които функционира мрежата - всички протоколи базирани на TCP/IP и UDP пакети.
 
16. За обслужване от мрежата “крайния потребител” трябва :
 
16.1 да притежава валиден IP адрес/и/, регистриран/и/ в базата данни на мрежата ,предоставен от „ОПЕРАТОРА”.
 
16.2 да ползва чиста операционна система , която да не генерира повредени TCP/IP , UDP и др. пакети , които смущават нормалната работа на мрежата.
 
16.3 да използва само крайни устройства , на които е оценено съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства.
 
IV . ПРАВА НА ОПЕРАТОРА .
 
17."ОПЕРАТОРЪТ" определя цените за предоставяните УСЛУГИ при спазване на изискванията на закона за далекосъобщенията. Промяната на цените се извършва при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и при предварително уведомяване на “крайния потребител”.
 
18."ОПЕРАТОРЪТ" има право да таксува “крайния потребител”, в случай , че е открил и отстранил повреди , предизвикани от виновни действия на “крайния потребител”.
 
19.Преди сключването на договора с “крайния потребител”, "ОПЕРАТОРЪТ" извършва предварителни проверки за наличие на предходен индивидуален договор с „ОПЕРАТОРА” и за текущото му състояние.
 
20."ОПЕРАТОРЪТ" има право на планирани или необходими прекъсвания на услугата при условията на т. 32.
 
21. За целите на изграждането или поддържането на мрежата "ОПЕРАТОРЪТ" има право временно , за възможно най-кратък срок , да изключва връзката на “краен потребител” с мрежата.
 
22. "ОПЕРАТОРЪТ" има право да променя предварително зададените настройки на “краен потребител” /IP,maska,GW,DNS,Proxy/ при структурни промени в мрежата , като следва да уведомява “крайния потребител” за това предварително - с 15-дневно предизвестие.
 
23. "ОПЕРАТОРЪТ" има право да прави изменения в технологията или структурата на мрежата и да разширява обхвата на предоставяните услуги за осигуряване пълноценното ползване на същите от наличните “крайни потребители”.
 
24. "ОПЕРАТОРЪТ" има право:
 
24.1.На възнаграждение за предоставените услуги;
 
24.2 На достъп до съоръженията , мрежата и крайната точка , след предварително писмено уведомяване на крайния потребител.
 
24.3 На обезщетение при увреждане от действията на “крайния потребител”;
 
24.4 Да преустанови доставянето на услугите при незаплащане на дължимите суми в уговорените срокове и условията по т. 71 от Общите условия.
 
24.5 Да откаже сключването на индивидуален договор с “краен потребител” или да не възстанови преустановено подаване на услуги при констатиране на нарушение от страна на “крайния потребител” на настоящите Общи условия и индивидуален договор за предоставяне на услуга;
 
25. "ОПЕРАТОРЪТ" може да изисква от “крайния потребител” заплащане на депозит, срещу предоставено оборудване за гарантиране нормалната работа на мрежата,като сумата на депозита служи като гаранция за изпълнение на задълженията по индивидуалния договор от страна на “крайния потребител”.
 
26. "ОПЕРАТОРЪТ" възстановява депозита /или остатъка от него, ако частично са прехванати суми/ след изтичане на срока на допълнителното споразумение за предоставяне на мрежово оборудване или при прекратяване на индивидуалния договор и връщане на оборудването в изправно състояние.
 
V . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ ОПЕРАТОРЪТ" .
 
 27. "ОПЕРАТОРЪТ" е длъжен да инсталира , въвежда в експлоатация , поддържа ,проверява и ремонтира осигуреното от него оборудване.
 
28 „ОПЕРАТОРЪТ „ е длъжен при искане достъп до помещенията на „крайния потребител” , съгласно чл.148 т.6, б. „б” от ЗД , да уведоми за това „крайния потребител „ с предварително писмено уведомление.
 
29. Да осигури заявената услуга в сроковете, определени съгласно Общите условия и индивидуалния договор сключен между "Бургаснет” ООД и “крайния потребител”.
 
30. Да осигури небходимото качество на услугите “предаване на данни”, съгласно стандартите за качество на услугите и да поддържа услугата в състояние ,осигуряващо непрекъснатото й функциониране в съответствие с техническите параметри на мрежата , и нейните контролни точки спрямо типа услуга на крайния потребител.
 
30.1 да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;
 
30.2 да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 18 часа, и до 5 календарни дни при кражби, аварии и природни бедствия.
 
30.3 Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офис уведомяване за повредата от страна на “крайния потребител” или от установяването й от страна на "ОПЕРАТОРА" , посредством упълномощените за това лица;
 
31. "ОПЕРАТОРА" е длъжен да приема на оповестен телефон 056 83 63 99 и на адрес: гр. Бургас ул.”Македония” № 55 , уведомления за настъпили повреди в мрежата и да предоставя информация , както и да ги регистрира по дата и час.

32. При временно планово прекъсване на съоръжения по технически и експлоатационни причини да уведомява 3 дни предварително “крайния потребител” чрез местна медия или чрез съобщение, публикувано на интернет адрес: www.burgasnet.com за ден/час и продължителност на планираното прекъсване.
 
33. Да осигурява равнопоставеност на “крайните потребители” по отношения на цени, изпълнение на заявена услуга или отстраняване на заявен проблем.
 
34. Да запазва на ниво и повишава качеството на предлаганата услуга и качеството на обслужване на “крайния потребител”.
 
35. Да издава ежемесечно документ на “краен потребител” за дължимите суми за предоставяне на услугата и да съхранява информацията за сметките за последните 12 месеца.
 
36. Да не предоставя на трети лица информация за сметките на “крайните потребители” освен в предвидените от закона случаи.
 
37. При поискване на “крайния потребител” безвъзмездно да осъществява извън планови контролни измервания на техническите параметри на предоставената услуга.
 
38. Да прекрати предоставянето на услугата в случай на писменно заявено желания от страна на “крайния потребител”.
 
39. Да приема и регистрира в Регистър, подадени жалби от страна на “крайните потребители”, да осъществява необходимите проверки по тях и да отговаря писменно на “крайния потребител” в срок от 30 дни от подаване на жалбата.
 
40. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби , жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
 
41. Да гарантира, че ще вземе всички необходими мерки за сигурност и съхранение тайната на далекосъобщенията, осъществявани чрез мрежата му.
 
42. Да гарантира, че информацията, която му е известна, отнасяща се до лица, използващи съоръженията, включени в мрежата, няма да се разкрива на трети лица ,освен когато това се изисква от българското законодателство.
 
43. “ОПЕРАТОРЪТ" не носи отговорност за съдържанието на обменяната от “краен потребител” информация в мрежата.
 
44. “ОПЕРАТОРЪТ" носи отговорност за качеството на далекосъобщителните услуги, предоставяни чрез лицензираната й мрежа.
 
45. При изградена връзка, преминаваща през няколко далекосъобщителни мрежи, “ОПЕРАТОРЪТ” не носи отговорност за влошеното качество на услугите , дължащо се на несъвършенство или повреди в другите мрежи.
 
46. В случай на необходимост, свързана с националната сигурност, отбраната на страната или при извънредни обстоятелства, “ОПЕРАТОРЪТ” е длъжен:
 
46.1 да предоставя възможност и да съдейства на компетентните органи за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежата;
 
46.2 да изпълнява изискванията на компетентните органи за ограничаване използването на мрежата в определено време;
 
46.3 да предоставя безплатно достъп до мрежата си на компетентните органи за съобщения и повиквания в случай на извънредни обстоятелства;
 
47. Във връзка с изпълнение на задължението по договора "ОПЕРАТОРЪТ" е длъжен:
 
47.1 Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
 
47.2 Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
 
47.3 Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;
 
47.4 Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства
 
47.5 Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
 
V I . ОТГОВОРНОСТ НА “ОПЕРАТОРА” .
 
48. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които “крайния потребител” не е могъл да ползва услугите повече от 6 дни през един календарен месец , “крайния потребител” заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена , пропорционална на периода , през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни.
 
49. "ОПЕРАТОРЪТ" приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления , съгласно т. 31 във връзка с т. 30 от тези Общи условия.
 
50. Когато "ОПЕРАТОРЪТ" не уведоми “крайния потребител” съгласно т. 33 или не спази съответния посочен срок , дължи неустойка в размер на 1 % от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
 
51. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по тези Общи условия се възстановяват на „Крайните потребители” заедно със законната лихва.
 
VI I . ПРАВА НА „КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ” .
 
52. „Крайните потребители” имат следните права:
 
52.1 да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от „ОПЕРАТОРА”;
 
52.2 да получават услугите по раздел III с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и индивидуалния договор, подписан между страните;
 
52.3 да уведомяват „ОПЕРАТОРА” по начина, указан в т. 31 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
 
52.4 да искат информация и справки по телефона 056 83 63 99 относно ползването на услугите, предоставяни от „ОПЕРАТОРА”;
 
52.5 да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.39 от тези Общи условия;
 
52.6 да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на „ОПЕРАТОРА” и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на „ОПЕРАТОРА”;
 
52.7 да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
 
52.8 да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 30 дневно писмено предизвестие до „ОПЕРАТОРА”;
 
52.9 да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по малък от 1 месец, след подаване на писмено предизвестие до „ОПЕРАТОРА”.
 
VII I . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ”:
 
53. „КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ” са длъжни:
 
53.1 в предварително писмено съгласувано с „ОПЕРАТОРА” време да му осигурят достъп до помещение от имота с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
 
53.2 да не извършват промени в МРЕЖАТА на „ОПЕРАТОРА”;
 
53.3 да не подават сигнал на трети лица;
 
53.4 да оказват необходимото съдействие на „ОПЕРАТОРА” при осъществяване на контрол по законността на ползването на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по раздел V. Контролът се осъществява oт упълномощени от „ОПЕРАТОРА” лица;
 
53.5 при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено „ОПЕРАТОРА” 15 дни преди желаната дата.
 
53.6 да спазват указанията, инструкциите и предписанията на „ОПЕРАТОРА” за правилно ползване на крайните устройства;
 
53.7 да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от „ОПЕРАТОРА”;
 
53.8 да заплащат определените от „ОПЕРАТОРА” цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
 
53.9 да заплащат месечните абонаментни такси в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
 
53.10 да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до „ОПЕРАТОРА” за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
 
53.11 да уведомяват писмено в срок до 15 дни „ОПЕРАТОРА” за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 7 от тези Общи условия.
 
53.12 да използва само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБАТА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 07.08.2002 г. Обн.,ДВ, бр.79 от 16.08.2002г.; изм.,бр.115 от 2002г.,бр.13 от 11.02.2003г.)
 
53.13 да осигурява достъп от 09,00 до 20,00 часа на служители на “ОПЕРАТОРА” до помещенията, където се намират крайните точки на съоръженията на мрежата при необходимост от проверка при заявен проблем или жалба.
 
IX . ОТГОВОРНОСТ НА „КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ” .
 
54. „Крайните потребители” отговарят за вреди, причинени на „ОПЕРАТОРА” , които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.,
 
55. „Крайните потребители” дължат на „ОПЕРАТОРА” обезщетение , за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.
 
X . ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ .
 
56. „ОПЕРАТОРЪТ” събира от „Крайните потребители” суми за предоставяните от него услуги, както следва:
 
56.1 еднократна цена в размер на 15 /петнадесет/ лева за активиране на услугите, за които е сключен индивидуалния договор. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му;
 
56.2 месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между „ОПЕРАТОРА” и “крайния потребител”. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до 10 число на всеки текущ месец;
 
56.3 месечна абонаментна цена , се определя от „крайния потребител” , след уведомяване от страна на „крайния потребител” , в офиса на адрес : гр.Бургас, ул. Македония № 55 партер , или на телефон 056 83 63 99 , преди започване на текущия месец.
 
57. Цените за предоставените услуги се заплащат:
 
57.1 в офиса на „ОПЕРАТОРА” , находящ се на адрес: гр.Бургас, ул. Македония 55 партер;
 
57.2 по банков път в Булбанк АД ; клон Бургас; по сметка №. BG70UNCR76301076958940 ; Банков код : UNCRBGSF При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата
на постъпване на сумите по сметката на “ОПЕРАТОРА”.
 
58. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на “ОПЕРАТОРА”.
 
59. “ОПЕРАТОРЪТ” издава индивидуален документ на “крайните потребители” (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
 
60. „ОПЕРАТОРЪТ” определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.
 
61. „ОПЕРАТОРЪТ” прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. „ОПЕРАТОРЪТ” предоставя ценовата листа на разположение на “крайните потребители” на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите
си.
 
X I . РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ .
 
62. Споровете между „ОПЕРАТОРА” и “крайния потребител” се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
XI I . ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ .
 
63. „ОПЕРАТОРЪТ” може да внася промени в Общите условия по предложение на “крайните потребители” или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.
 
64. „ОПЕРАТОРЪТ” прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.
 
65. Тези Общи условия се прилагат и за заварените крайни потребители към датата на влизането им в действие.Оператора се задължава да съобщи на крайните потребители по заварен договор за тези Общи условия,като им дава 7 /седем/ дневен срок за приемането им. Ако в посочения срок краен потребител по заварен договор не е заявил писмено,че отхвърля Общите условия ,същите се считат за
приети.
 
XII I . ПРИЛОЖИМ ЗАКОН .
 
66. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
XIV . СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ СТРАНИТЕ
 
 67. Договорът между „ОПЕРАТОРА” и “крайния потребител” се сключва за срок от 3 /три/ месеца, който автоматично се продължава за същият период от време, ако преди датата на изтичането му никоя от страните не уведоми другата за прекратяването с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие.
 
68. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока:
 
68.1 По взаимно писмено изразено съгласие между СТРАНИТЕ;
 
68.2 При настъпване на форсмажорни обстоятелства, в резултата на които СТРАНИТЕ или едната от тях са загубили интерес от изпълнението;
 
68.3 По силата на съдебно решение или акт на компетентен държавен орган;
 
68.4 При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от СТРАНИТЕ по договора от влизане в сила на съответното решение;
 
68.5 С едностранно 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната, в случай че неизпълнението на задълженията не бъде преустановено;
 
XV . ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ОПЕРАТОРА:
 
69.”ОПЕРАТОРЪТ” може да прекрати едностранно настоящия договор или отмени някои негови клаузи, ако:
 
а/ С нормативен акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на УСЛУГАТА или на част от нея;
 
б/ когато нормативен акт или акт на компетентен орган наложи промяна в клаузи, условия или цени по договора.
XV I .ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ „КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ” .
 
70. “Краен потребител” може да прекрати едностранно договора, в случай че:
 
а/ прекъсването на услугата по вина на „ОПЕРАТОРА” продължи повече от 10 /десет/ последователни работни дни, след като “крайния потребител” уведоми за прекъсването на услугата „ОПЕРАТОРА” на оповестените телефони или адреси.
 
б/ “краен потребител” може да прекрати договора с 7 /седем/ дневно предизвестие на оповестените телефони : 056 83 63 99 или на адрес гр. Бургас , ул. „Македония ” 55 партер, при увеличаване от Оператора на цената на услугата , през който срок крайния потребител не дължи плащане на увеличената цена.
 
в/ “краен потребител” е длъжен да заплати дължимите на „ОПЕРАТОРА” суми до момента на прекратяването.
 
XVI I .САНКЦИИ .
71. В случай, че “крайните потребители”:
 
71.1 Не заплати такси за УСЛУГАТА или други дължими суми на „ОПЕРАТОРА” и забавата продължи повече от 10 /десет/ дни след датата на падежа;
 
71.2 Не изпълнява някое от задълженията си по договора и това продължава повече от 5 /пет/ дни след надлежно известие от „ОПЕРАТОРА”;
 
71.3 Е в нарушение на приложимото законодателство във връзка с УСЛУГАТА или нейното ползване.
 
71.4 „Операторът” може след 24 /двадесет и четири/ часово надлежно известие да упражни една или повече от следните санкции:
 
а/ временно или изцяло да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА към “крайните потребители” или към конкретни негови обекти без да прекратява договора, докато “крайния потребител” изпълни задължението си, чрез дължимите към „оператора” суми или други задължения;
 
б/ да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА към един или повече обекти на “крайния потребител”, като изисква незабавно изравняване на баланса. И в тези ситуации “крайния потребител” е задължен да заплати дължимите суми за ползване на услугата.
 
71.5 „ОПЕРАТОРЪТ” си запазва правото да разкачи от мрежата „краен потребител” , който виновно не изпълнява условията по т. 16 и с действията си нарушава ползването на услугата на друг „краен потребител”. Виновния заплаща инсталационна такса в размер на 15 лв. , за повторно включване към мрежата.
 
X VI I I. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА “ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ” ПРИ НЕСПАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОПЕРАТОРА НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
 
72. “Крайните потребители” имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на „ОПЕРАТОРА” на договорените задължения.
 
73. “Крайните потребители” реализират правото си по т. 72 като подават до „ОПЕРАТОРА” жалби и рекламации.
 
74. Отговорността на „ОПЕРАТОРА” се реализира при условията и по реда на раздел VІ. ОТГОВОРНОСТ НА “ОПЕРАТОРА”от настоящите Общи условия.
 
XIX .ФОРС МАЖОР .
 
75.СТРАНИТЕ по индивидуален договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форс мажорни обстоятелства.
 
XX .ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ .
 
76. Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по индивидуалния договор на трети лица, без изричното писмено изразено съгласие на другата страна
 
77. Страните по индивидуален договор нямат право да разпространяват информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, касаещи договора между тях без предварителното изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да бъдат изнесени или в случаите предвидени в действащото българско законодателство.
 
78. Всички допълнения и приложения към индивидуален договор следва да бъдат обективирани в писмена форма и са неразделна част от него.
 
79. Тези Общи условия се съгласуват с Комисия за регулиране на съобщения и „ОПЕРАТОРЪТ” прави Общите условия публични за “крайните потребители” , като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на “крайния потребител” преди сключване на индивидуален договор.
 
80. Всяка промяна на Общите условия се съгласува предварително с Комисия за регулиране на съобщения и “крайните потребители” се информират за промяната най-малко 30 /тридесет/ дни преди влизането й в сила.
 
81. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.
82. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма , подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочени в индивидуалния договор.
 
82.1 Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по индивидуален договор, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
 
82.2 В случай, че “краен потребител” не е уведомил „ОПЕРАТОРА” за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.