15.03.2019 - 12:10:00
,

13.03.2019 - 12:10:00
Covid 19 ...


31.10.2017 - 17:40:40
! epay easypay. ...


21.12.2015 - 17:35:40
, ...


10.04.2015 - 15:52:44
, , ...


27.01.2015 - 11:03:10
26.01.2014 15:00 18:00 ...


18.12.2014 - 14:51:31

, , ...ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

Днес, ..................... год. в гр. Бургас, на основание ОБЩИТЕ
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА БУРГАСНЕТ ООД(ОБЩИ УСЛОВИЯ), бе сключен настоящият договор между:
1. Бургаснет ООД регистрирано по фирмено дело №498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, БУЛСТАТ 102912514, данъчен номер 4020015093, ЛИЦЕНЗИЯ №217 С НОМЕР 05654 от 26.05.2005 г. Представлявано от Веселин Петров Тихолов, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР и
2.
... с адрес гр.Бургас, .., наричан за
краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
Чл.1 С настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възмездно и в условията на трайни отношения, информационни услуги достъп до интернет мрежата в съответствие с Общите условия, които са неразделнa част от настоящия Договор.
Чл.2 Използваните устройства за достъп до интернет в мрежата на
Бургаснет от крайни потребители трябва да отговарят на следните технически спецификации: Наличие на физически интерфейс RJ45 /ISO8877/, да поддържат протоколи за физическа свързаност Fast Ethernet 100BaseTX IEEE 802.3u, IEEE 802.1q 1000Base-T IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, както и Протокол за логическа свързаност IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Електромагнитна съвместимост БДС EN 55022 и ниво на безопасност съгласно БДС EN 60950. Подробна инфoрмация на спецификация на интерфейсите за достъп можете да получите на адрес http://burgasnet.com/images/interface.pdf

2.1 Бургаснет ООД конфигурира само предварително заявеният брой и вид услуги на един персонален компютър или "рутер",който не включва актуализиране /update/ и конфигуриране на софтуер, операционна система или хардуер. Преди да напусне адреса, представителят на Бургаснет ООД трябва да покаже на потребителя как работи инсталираната услуга.
2.2 Бургаснет
ООД третира еднакво целият трафик при предоставяне на услуги за достъп до интернет спрямо поръчаната от абоната услуга, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя или съдържанието и достъпа при различните приложения, услуги или крайни устройства на потребителите. Бургаснет ООД обръща внимание, че гарантираността на предоставяните услуги може да се постигне само по жично използване на достъпа до интернет предоставен от дружеството. В случаите, когато се използва безжично използване на услугата след рутера на абоната, дружеството не може да гарантира за качеството на услугата и защитата на информацията на личните данни на Абоната.

2.3 Единствените допустими случаи на ограничаване на достъп до конкретна част от интернет пространството са:
2.3.1. При спазване на законодателните актове на европейският съюз или
националното законодателство на Република България.
2.3.2 При запазване целос
тта и сигурността на мрежата и предоставяните услуги вземайки под внимание насоките на ENISA : Guidekine on assessing securaty measures in the contex of Artivlr 3 of the Open Internet regulation и докумените на BRITAG.
2.3.3. При предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата от външни
източници вземайки под внимание насоките на ENISA : Guidekine on assessing securaty measures in the contex of Artivlr 3 of the Open
Internet regulation и докумените на BRITAG.

Чл.4 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати следните такси:
2.1 ................. лв. еднократна инсталационна такса представляваща цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА към момента на сключване на този договор и не се връща при прекратяването му;
2.2 .................. лв. месечна абонаментна такса , срещу което получава свързване към мрежата на Бургаснет ООД и
достъп до интернет среда спрямо условията на абонаментен план
Чл.3 Еднократната инсталационна такса се заплаща при инсталиране на
услугата на адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1 Месечната абонаментна такса и всички други плащания се заплащат в
офисите на Бургаснет ООД в срок до 10 число на текущия месец.

Чл.5 Описание на скоростите за достъп до интернет спрямо избраният абонаментен план от офертата за достъп до интернет на Бургаснет
ООД.
5.1 Описаните скорости от Приложение 1 към договора важат в процентно отношение за теглене и качване спрямо абонаментният план на абоната, както и за разделението на достъпа за качване и сваляне от българско и международно интернет пространство, описано подробно като скорости в або
наментният план.

5.2 Гарантирано обичайната налична скорост е 70% от максималната скорост на абонаментния план избран от абоната във времеви период от минимум 92% на месечена база
5.3. гарантирно максималната налична скорост
е 92% от максималната скорост на абонаментния план избран от абоната във времеви период от минимум 63% на месечена база.

5.4 Гарантирано минималната скорост от 25% спрямо абонаментният план избран на абоната във времеви период не повече от 8% на месечна база
5.5 гарантира
но рекламираната скорост от 95% от максималната скорост на абонаментният план избран от абоната във времеви период от минимум 53% на месечена база.
5.6 Невъзможнос
тта да се достигнат 100% от максималната и/или рекламирантa скорост е поради 5% сервизна информация в енкапсулацията на IP пакетите. Конкретните стойности на достъпа до интернет са подробно описани в представяната и приета оферта представляваща Приложение 1 , неразделна част от договора.

Чл.6 При съмнения за неспазване на договорените скорости за достъп до интернет, както и при други технически проблеми потребителят има право да подаде жалба в писмен или устен вид, на телефон 056 836399, емейл адрес support@burgasnet.com или на адрес гр. Бургас , ул. Македония 55.

6.1 При обработването на жалбата се създава персонален номер в "системата за проблеми /ticket система/" и се извършва проверка от служители на дружеството, създават се за
периода на работа по жалбата технически графики за определяне на скорос
тта и качеството на линията до абоната посредством система Smokepinghttps://oss.oetiker.ch/smokeping / .

6.2 В срок от 48 часа Потребителя получава данните и становището от контактният център. При необходимост или при съмнения за проблем с техническото оборудване на абоната служител на Бургаснет ООД посещава на адреса на предоставяната услуга абоната и прави замерване с един от 3 те модела одобрени от дружеството рутери или със служебен лаптоп на които има възможност за инсталация на съответните приложения.

6.3 За извършването на тази процедура абоната е длъжен да осигури достъп до адреса на предоставяната услуга във времевият период от 8.00 до 21.00 часа в рамките на 48 часа от приемане на жалбата, след предварително уведомяване.

6.4 В случай на непредоставяне на достъп и след като резултатите на извършената от Бургаснет ООД проверка не намират техническа причина липсата или влошеното качество на услугата, срокът на обработка на жалбата се удължава с нови 48 часа докато не се осигури достъп до адреса на предоставяната услуга.През този времеви период абоната няма право на неустойки.
6.5 При доказана липса на услуга или влошеното и качество по вина на Бургаснет
ООД повече от 5 календарни дни за един отчетен период, дружеството дължи неустойка в размер на съответната част от месечната такса за периода, в който е налице отклонения от минимално договорената скорост или липсата на услуга, увеличена с 6 процента, и след попълване на заявление по образец за изплащане на неустойка за липса на услуга или влошеното и качество в рамките на отчетният период.
Чл.7 Настоящия договор се сключва за срок от . / месец/a, след изтичането на който автоматично става безсрочен, ако преди датата на изтичането му никоя от страните не уведоми другата за прекратяването му с 30 /
тридесет/ дневно писмено предизвестие.

Чл.8 Бургаснет ООД декларира, че е спазило и ще спазва за в бъдеще относимите разпоредби на нормативните актове, уреждащи защитата на лични данни по отношение на данните, обработвани за целите на изпълнението на настоящия договор. Дружеството обработва лични данни въз основа на подходящо правно основание, добросъвестно и законосъобразно.
Чл.9 Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра-по един за
всяка страна.
Оператор: Клиент: