Новини

21.12.2015 - 17:35:40
Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Ви уведомяваме за променено рабо ...
...>

10.04.2015 - 15:52:44
Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за променен ...
...>

27.01.2015 - 11:03:10
На 26.01.2014 от 15:00 до 18:00 поради технически проблем имаше частични прекъсвания на ин ...
...>

18.12.2014 - 14:51:31

Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящите празници, Ви уведомяваме за ...

...>

07.09.2012 - 09:39:49

Променено работно време, съобразено с предстоящите празници.

Централен офис : на ...

...>

03.05.2012 - 18:54:42

Извиняваме се на абонатите, които се опитват да се свържат с обявения от нас стационаре ...

...>

25.04.2012 - 15:21:53

БургасНет има удоволствието да Ви представи своите нови тарифни планове с по - високи ...

...>

12.04.2012 - 12:31:27

По случай Великденските празници офисите на БургасНет ще работят със следното работно в ...

...>

13.03.2012 - 13:42:02
Поради подмяна и въвеждане в експлоатация на нов клас оборудване от 10.03.2012г. до 13.03. ...
...>

19.04.2011 - 15:32:29

Променено работно време, съобразено с предстоящия празник Велик Ден.

Централен оф ...

...>

19.02.2011 - 11:33:40
от 18.02.2011г Бургаснет вече разполага с 10Gb свързаност между Бургас и София.

31.12.2010 - 15:12:56

БургасНет Ви пожелава весело изкарване на новата година!

Нека магията на святата ...

...>

22.10.2010 - 15:58:48

Списък с тествани WiFi рутери в мрежата на БургасНет ТУК ! ...

...>

19.05.2010 - 16:01:57

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

19.05.2010 - 14:46:23
БургасНет, ви уведомява че от 01.05.2010 премахва инсталационна такса, такса включване и т ...
...>

12.11.2009 - 20:52:46

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 14 ...

...>

08.05.2009 - 17:45:34

Уважаеми абонати, много се извиняваме за влошеното качество на услугата в периода от 12 ...

...>

30.04.2009 - 09:20:28

Променено работно време, съобразено с предстоящия национален празник.

Централен о ...

...>

27.02.2009 - 16:17:00
Нова каса в Изгрев! Касата се намира на адрес: жк. Изгрев, бл.126, и ще работи със след ...
...>

Начало

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

Днес, ..................... год. в гр. Бургас, на основание ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА “БУРГАСНЕТ” ООД(ОБЩИ УСЛОВИЯ), бе сключен настоящият договор между:
1. “Бургаснет” ООД регистрирано по фирмено дело №498 от 16.02.2005 по описа на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Македония 55 партер, БУЛСТАТ 102912514, данъчен номер 4020015093, ЛИЦЕНЗИЯ №217 С НОМЕР 05654 от 26.05.2005 г. представлявано от Веселин Петров Тихолов, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР
       и
      2. ……………….. с адрес гр.Бургас, ……………………………………….., наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
    Чл.1 С настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възмездно и в условията на трайни отношения, информационни услуги – достъп до  интернет мрежата в съответствие с “Общите условия”, които са неразделнa част от настоящия Договор.
Чл.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати следните такси:
 2.1 ................. лв. еднократна инсталационна такса представляваща цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА към момента на сключване на този договор и не се връща при прекратяването му;
 2.2 .................. лв. месечна абонаментна такса , срещу което получава свързване към мрежата на “Бургаснет” ООД и .................... входящо-изходящ трафик за достъп до Интернет по комутируем път.
Чл.3 Еднократната инсталационна такса се заплаща при инсталиране на услугата на адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1 Месечната абонаментна такса  и всички други плащания се заплащат в офисите на “Бургаснет” ООД в срок до 10 число на текущия месец.
Чл.4 Настоящия договор се сключва за срок от 1/един/ месец, след изтичането на който автоматично става безсрочен, ако преди датата на изтичането му никоя от страните не уведоми другата за прекратяването му с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие.
Чл.5 Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра-по един за всяка страна.Оператор:                            Клиент:

Начало